2515

:

ประวัติคณะ

ระงับโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ที่วังท่าพระ ให้คณะโบราณคดีเป็นผู้ดำเนินการสอนหลักสูตรพื้นฐานทางศิลปศาสตร์ แล้วโอนงบประมาณสำหรับการจัดตั้งสถาบันโบราณคดี การจัดตั้งและการสร้างอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ ย้ายมาสนับสนุนคณะโบราณคดี เพื่อการจัดสอนวิชาพื้นฐานทางศิลปศาสตร์ให้แก่คณะวิชาต่างๆ ในวังท่าพระ พร้อมกับเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาโบราณคดี และการสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ให้แก่คณะโบราณคดี

เอกสารเกี่ยวกับการยุติโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์
ที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, “เอกสารเลขที่ สร. 2401/2520 เรื่อง การตั้งงบประมาณปี 2516 ที่เกี่ยวกับโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,” 10 มีนาคม 2515.
เอกสารเกี่ยวกับการโอนโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ไปไว้ในคณะโบราณคดี
ที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, เอกสารเลขที่ สร. 2401/2521 เรื่อง ขอโอนโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ไว้ในคณะโบราณคดี,” วันที่ 10 มีนาคม 2515