2516

:

ประวัติคณะ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย และระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาโบราณคดี และสาขาวิชาจารึกภาษาโบราณ

นักศึกษาคณะโบราณคดีรับปริญญาราวปี พ.ศ. 2519 มีอาจารย์สุรพล นาถะพินธุ รุ่น 19 จบปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต และอาจารย์สินชัย กระบวนแสง จบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สองท่านด้านซ้าย)
ที่มา : พีรพน พิสณุพงศ์