2516

:

ประวัติคณะ

คณะโบราณคดีจัดงาน “วันดำรง” ครั้งแรก เนื่องในโอกาสครบรอบวันประสูติ 111 ปี ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นการปรับมาจากงานนิทรรศการทางโบราณคดี ที่คณะเคยจัดเป็นประจำตั้งแต่ พ.ศ. 2510 โดยเลื่อนวันให้ใกล้เคียงกับวันประสูติของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา (สมเด็จพระเทพฯ) เสด็จฯ เปิดงาน “นิทรรศการโบราณคดี : วันดำรง” และการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะโบราณคดี ครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2516
ที่มา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.