2517

:

กิจกรรมนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการนักศึกษาคณะโบราณคดี จัดตั้งขึ้นเป็นปีแรก มีจุดประสงค์ที่จะสร้างบรรยากาศทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาหลักฐานใหม่ๆ มาวิเคราะห์ โดยการคัดเลือกตีพิมพ์เอกสารที่น่าสนใจเผยแพร่สู่สาธารณะ เป็นโครงการตำราของฝ่ายวิชาการฯ ผลงานที่ตีพิมพ์ เช่น หนังสือ “อดีต” ของ ศ. นพ. สุด แสงวิเชียร และอาจารย์ชิน อยู่ดี รวมทั้งออกสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำเป็นวารสารในชื่อ “ดำรง” เป็นวารสารรายเดือน ฉบับแรกออกวางจำหน่ายในเดือนธันวาคม จัดทำรวม 3 ฉบับ แล้วเลิกผลิตไปในปี 2518

หนังสือ อดีต ของ ศ. นพ. สุด แสงวิเชียร และอาจารย์ชิน อยู่ดี จัดพิมพ์โดยฝ่ายวิชาการนักศึกษาคณะโบราณคดี
วารสาร “ดำรง” ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน (ธันวาคม) 2517 จัดทำโดยฝ่ายวิชาการนักศึกษาคณะโบราณคดี มีไฮไลท์ของฉบับจากการไปสำรวจเก็บข้อมูลงานโบราณคดีใต้น้ำครั้งแรกของไทยที่ชลบุรี