เกิดพื้นที่สำหรับการเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์-โบราณคดี วารสารเมืองโบราณ ฉบับแรก ออกวางตลาด โดยมีเจ้าของคือ บริษัทเมืองโบราณ จำกัด แนวทางของวารสารเมืองโบราณ เน้นความสำคัญของการบุกเบิกค้นคว้าเรื่องราวใหม่ๆ ที่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ เสาะแสวงหาข้อมูลใหม่จากภาคสนาม คณะผู้จัดทำยุคบุกเบิก นำโดย น. ณ ปากน้ำ (อาจารย์ประยูร อุลุชาฎะ) และ อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ได้ออกตระเวนสำรวจและถ่ายภาพโบราณวัตถุสถานทั่วประเทศ แล้วนำมาวิเคราะห์ ตีความ เชื่อมโยงกับหลักฐานตำนาน ศิลาจารึก และเอกสารประวัติศาสตร์ เขียนเป็นบทความ ออกตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารเมืองโบราณฉบับแรก ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน 2517