2518

:

กิจกรรมนักศึกษา

คณะโบราณคดี จัดสัมมนาสังคโลกใต้อ่าวไทยกับการวินิจฉัยปัญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในสมัยสุโขทัย โดยฝ่ายวิชาการนักศึกษาคณะโบราณคดี ซึ่งมีที่มาจากการค้นพบเครื่องสังคโลกในอ่าวไทย เมื่อ พ.ศ. 2517

ที่ทำให้เกิดการถกเถียงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับสมัยสุโขทัยและอยุธยาอย่างกว้างขวาง ทางฝ่ายวิชาการฯ เห็นเป็นช่องทางที่จะทำการสังคายนาประวัติศาสตร์สุโขทัยใหม่จึงได้จัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้น โดยมีเรื่องของสังคโลกสุโขทัยมาเป็นหัวข้อวิเคราะห์ประกอบไปพร้อมกัน

เอกสารรายงานผลสัมมนาสังคโลกใต้อ่าวไทยกับการวินิจฉัยปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมสมัยสุโขทัย พิมพ์ปี 2519