พระธาตุพนมล้มพังทลายลงมา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2518 เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกัน กรมศิลปากรได้เริ่มดำเนินการบูรณะตั้งแต่ พ.ศ. 2518 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2522

พระธาตุพนมล้มพังทลาย เมื่อปี พ.ศ. 2518
ที่มา : http://nakhu.com
นักศึกษาคณะโบราณคดีไปดูการบูรณะพระธาตุพนมที่ล้มในปี 2518
ที่มา : พีรพน พิสณุพงศ์