2519

:

ประวัติคณะ

เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนใหม่คณะโบราณคดี บริเวณด้านหลังวังท่าพระ ทางทิศตะวันตกของอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรม

สภาพบริเวณใต้ต้นกร่าง ราว พ.ศ. 2510 มีสิ่งปลูกสร้างของคณะมัณฑนศิลป์ ก่อนได้รับการปรับปรุงพื้นที่
ที่มา : “บริเวณใต้ต้นกร่าง” เอกสารส่วนบุคคลหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล, สบ. 5.13.1/14, สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ