2520

:

ประวัติคณะ

เปิดหมวดวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาโทประวัติศาสตร์

ออกภาคสนามในรายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือของหมวดวิชาประวัติศาสตร์