2520

:

ประวัติคณะ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก ใน พ.ศ. 2520 

ที่มา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงร่วมชั้นเรียนในวิชา Palaeography
ที่มา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
ที่มา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ร่วมภาคปฏิบัติในระหว่างศึกษา ทรงฝึกทำสำเนาจารึกพร้อมกับพระสหาย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ลำพูน จ. ลำพูน
ที่มา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.