2520

:

ประวัติคณะ

จุดเริ่มต้นของ โครงการวิจัยเรื่องวัฒนธรรมโหบินเนียน ในประเทศไทย โดยระยะแรกได้ทำการวิจัยเฉพาะในฝั่งตะวันตกจากภาคกลางถึงภาคเหนือ จากการสำรวจและขุดค้นวัฒนธรรมยุคหินที่ถ้ำเม่น ถ้ำเขาทะลุ ถ้ำเพชรคูหา และถ้ำหีบ ในบริเวณ ต. บ้านเก่า จ. กาญจนบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2520-2526 โดยอาจารย์สุรินทร์ ภู่ขจร ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี

รายงานการสำรวจและขุดค้นทางวัฒนธรรมยุคหินที่พบในถ้ำบริเวณ ต. บ้านเก่า จ. กาญจนบุรี ปี 2520
การขุดค้นที่ ต. บ้านเก่า จ. กาญจนบุรี ในโครงการวิจัยเรื่องวัฒนธรรมโหบินเนียน ในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2522
ที่มา : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร