2521

:

ประวัติคณะ

ตึกคณะโบราณคดีแห่งใหม่สร้างเสร็จ ช่วงแรกของการย้ายมาทำการเรียนการสอนที่ตึกใหม่ของคณะ อุปกรณ์และการตกแต่งต่อเติมอาคารยังไม่เรียบร้อย ในปีถัดมาจึงปรับปรุงแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์

ภาพการ์ตูนบนแผ่นกระเบื้อง ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรตึกคณะโบราณคดีแห่งใหม่ 5 ชั้น หลังพิธีเปิดตึก พระราชทานแด่ ศ. ดร. อุไรศรี วรศะริน พระอาจารย์ที่ปรึกษา ทรงเขียนคำบรรยายภาพด้วยพระอารมณ์ขันว่า “ช่วยด้วย! จะตกตึกห้าชั้น”
ที่มา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระฉายาลักษณ์กับพระสหายร่วมชั้นเรียน สาขาจารึกภาษาตะวันออก บนดาดฟ้าตึกคณะโบราณคดี
ที่มา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
ตึกคณะโบราณคดี เมื่อปี พ.ศ. 2537
ที่มา : ภาพตึกคณะโบราณคดี เมื่อปี พ.ศ. 2537, ภ/มศก.0067/37–7, หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตึกคณะโบราณคดี ราวปี พ.ศ. 2549
ที่มา : วีระ อินพันทัง และอภิรดี เกษมศุข, บรรณาธิการ. รุ่งสุริยาแห่งสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในวังท่าพระ. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549.
ตึกคณะโบราณคดี ราวปี พ.ศ. 2549
ที่มา : วีระ อินพันทัง และอภิรดี เกษมศุข, บรรณาธิการ. รุ่งสุริยาแห่งสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในวังท่าพระ. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549.