2521

:

ประวัติคณะ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในปีการศึกษา 2521 โดยทรงทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง” และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นพิกุล หน้าตึกอาคารเรียนคณะโบราณคดี ในวันที่ 7 ธันวาคม 2521 ตามที่ทางคณบดีขอพระราชทานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะโบราณคดีและชาวโบราณคดีทุกคน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นพิกุลหน้าคณะโบราณคดี
ที่มา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.