2522

:

ประวัติคณะ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2522

ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจารึกภาษาตะวันออก) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2522
ที่มา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
ที่มา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
ที่มา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.