2522

:

ประวัติคณะ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน ริเริ่มจัดตั้ง “กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเป็นพระอนุสรณ์ ต่อมาได้ขยายกองทุนขึ้นเป็น “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา”

ที่มาของมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ เกิดจากขณะทรงศึกษาอยู่คณะโบราณคดี พระองค์ทรงสังเกตว่าเด็กที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ อยู่เสมอบางคนไม่ได้ไปโรงเรียน จึงโปรดเกล้าฯ ให้ ศ.ดร.อุไรศรี วรศะริน จัดหาที่เรียนและดูแลความเป็นอยู่ต่างพระเนตรพระกรรณ จึงเกิดเป็นแนวคิดให้แก่บุคคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้น
ที่มา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
หนังสือรวมพระฉายาลักษณ์ ที่ทรงทำร่วมกับพระสหายในรุ่นปริญญาโท รวบรวมภาพถ่ายของพระองค์ ขณะเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนำรายได้จัดไว้เป็นทุนการศึกษา ให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ที่มา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.