2522

:

ประวัติคณะ

ช่วงปี พ.ศ. 2522-2523 ภาควิชามานุษยวิทยาเริ่มมีการทำวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขามานุษยวิทยาอย่างแท้จริง เนื่องจากก่อนหน้านี้นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนกมานุษยวิทยายังเป็นการทำวิทยานิพนธ์ภายใต้หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาโบราณคดี 

ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขามานุษยวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2523