2522

:

ประวัติคณะ

การอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป” เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยศิลปากร กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 จัดขึ้นในวันที่ 1-15 ธันวาคม 

เอกสารประกอบการอบรมมัคคุเทศก์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร