เกิดนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ก่อตั้งโดยสุจิตต์ วงษ์เทศ ศิษย์เก่าคณะโบราณคดี เป็นนิตยสารที่มีแนวทางโดดเด่นในการนำเสนอข้อมูลใหม่ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณคดี มานุษยวิทยา ฯลฯ ด้วยการพยายามอธิบายอย่างง่ายๆ ในเรื่องที่คนทั่วไปอาจจะรู้จักมักคุ้น แต่เป็นข้อมูลมุมมองที่ต่างออกไปจากการรับรู้ของคนไทย

นิตยสารศิลปวัฒนธรรมฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน) 2522