2523

:

ประวัติคณะ

ต่อเติมดาดฟ้าของอาคารคณะโบราณคดี

ดาดฟ้าของตึกคณะแห่งใหม่ กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรับน้องแทนลานอิฐแดงที่ตำหนักพรรณราย
ที่มา : โบราณคดี 2522. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522. ; โบราณคดี รุ่น 31.
ดาดฟ้าของตึกคณะแห่งใหม่ กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรับน้องแทนลานอิฐแดงที่ตำหนักพรรณราย
ที่มา : โบราณคดี 2522. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522. ; โบราณคดี รุ่น 31.
ดาดฟ้าของตึกคณะแห่งใหม่ กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรับน้องแทนลานอิฐแดงที่ตำหนักพรรณราย
ที่มา : โบราณคดี 2522. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522. ; โบราณคดี รุ่น 31.
ดาดฟ้าของตึกคณะแห่งใหม่ กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรับน้องแทนลานอิฐแดงที่ตำหนักพรรณราย
ที่มา : โบราณคดี 2522. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522. ; โบราณคดี รุ่น 31.