2523

:

ประวัติคณะ

หนังสือ จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา โดย ผศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม (ร่วมกับ อาจารย์กมล ฉายาวัฒนะ)