15 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 ศรีศักร วัลลิโภดม และ พรชัย สุจิตต์ แห่งภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร ค้นพบภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 3,000 ปีที่ผาแต้ม หน้าผาริมแม่น้ำโขง อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี นับเป็นกลุ่มภาพเขียนสีโบราณที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย