2527

:

กิจกรรมนักศึกษา

หลังจากก่อนหน้านี้ที่ “ชุมนุม” ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ชมรม” ในราวหลัง พ.ศ. 2524 จนใน พ.ศ. 2527 ชมรมก็ได้ย้ายจากสังกัดคณะโบราณคดีมาสังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้ชื่อว่า “ชมรมอนุรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน” โดยมี มโน กลีบทอง เป็นประธานชมรมคนแรก และเปิดรับสมาชิกนักศึกษาต่างคณะ

ตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการนักศึกษา และชื่อ ชมรมอนุรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน