สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เสด็จสวรรคตวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2527

พระเมรุมาศสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี_พระบรมราชินี