2528

:

ประวัติคณะ

เริ่มก่อตั้งหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา โดยในช่วงเริ่มต้นมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ มานุษยวิทยาพัฒนาการ มานุษยวิทยาสายโบราณคดีและการตั้งถิ่นฐาน และมานุษยวิทยาสายประเพณีการบอกเล่าหรือมานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม

สังคมวัฒนธรรมของชาวจ้วง ทางตอนใต้ของจีน ที่นักมานุษยวิทยาออกสำรวจเก็บเป็นข้อมูลใช้ในการศึกษา
ที่มา : ชนัญ วงษ์วิภาค