2528

:

ประวัติคณะ

เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 1 พ.ศ. 2558