2528

:

ประวัติคณะ

ราว พ.ศ. 2528- 2529 มหาวิทยาลัยศิลปากรนำโดย รศ. อนุวิทย์ เจริญศุภกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้นสนับสนุนให้มีโครงการวิจัยภูมิภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำท่าจีนในลักษณะสหสาขาวิชา อาจารย์สุภาภรณ์ ตัณศลารักษ์ ได้เข้าร่วมโครงการและนำเสนอการทำวิจัยประวัติศาสตร์สังคมของชุมชนในลุ่มน้ำท่าจีน นับเป็นงานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชิ้นแรกของคณะโบราณคดีและของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทำให้หมวดวิชาฯ เริ่มเห็นความสำคัญของการศึกษาประวัติศาตร์ท้องถิ่น จึงได้เพิ่มรายวิชาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับท้องถิ่นภูมิภาคในกลุ่มประวัติศาสตร์ไทยเข้ามาในหลักสูตรด้วย

ภาพตลาดบางลี่ จ. สุพรรณบุรี จากรายงานการศึกษาลุ่มน้ำท่าจีน ของอาจารย์สุภาภรณ์ ตัณศลารักษ์