2528

:

ประวัติคณะ

ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี โดย ผาสุข อินทราวุธ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี จัดพิมพ์ปี พ.ศ. 2528

ปกและลายเส้นลวดลายดินเผาภาพประกอบในเล่มของหนังสือดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี โดย อาจารย์ผาสุข อินทราวุธ