2528

:

ประวัติคณะ

จัดงาน “ดำรง” เป็นปีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะโบราณคดี ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการวันดำรงราชานุภาพ และงาน 30 ปี โบราณคดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะโบราณคดี ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
ที่มา : “ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร” 6,32 (1 มิถุนายน 2528) : 1, 6,33 (1 กรกฎาคม 2528) : 1)