2529

:

ประวัติคณะ

หนังสือ เจดีย์เพิ่มมุม เจดีย์ย่อมุม สมัยอยุธยา โดย ผศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

สายวิวัฒนาการเจดีย์ ในหนังสือ เจดีย์เพิ่มมุม เจดีย์ย่อมุม สมัยอยุธยา โดย ผศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2529