2530

:

ประวัติคณะ

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์กับการใช้โลหะในบริเวณ จังหวัดราชบุรีและบริเวณใกล้เคียง โดย ผศ. ชาติชาย ร่มสนธิ์และคณะ ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530-2531

โครงกระดูกมนุษย์ในหลุมฝังศพยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยโลหะที่แหล่งโบราณคดีโคกพลับ จ. ราชบุรี
ที่มา : http://www.sac.or.th/databases/archaeology/archaeology/โคกพลับ