2530

:

ประวัติคณะ

หนังสือ พุทธศาสนาและประติมานวิทยา ของ ผศ. ดร. ผาสุข อินทราวุธ จัดพิมพ์โดย ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หนังสือ พุทธศาสนาและประติมานวิทยา ของ ผศ. ดร. ผาสุข อินทราวุธ พ.ศ. 2530