2530

:

กิจกรรมนักศึกษา

เริ่มจัด โครงการค่ายเยาวชนทางโบราณคดี หรือค่ายใหญ่ ดำเนินการโดยคณะกรรมการนักศึกษาคณะโบราณคดี เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโบราณคดีโดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา มีกิจกรรมหลักในการสร้างจิตสำนึกส่งเสริมความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม โดยการออกไปทำความรู้จักและเห็นของจริงจากแหล่งโบราณดคี โบราณสถานสำคัญๆ ในต่างจังหวัด ซึ่งต่อมาค่ายเยาวชนทางโบราณคดีได้ปรับเปลี่ยนมาดำเนินการโดยชมรมอนุรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยผู้รับผิดชอบโครงการและสมาชิกส่วนใหญ่ยังเป็นนักศึกษาคณะโบราณคดี

เอกสารประกอบการอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางโบราณคดี ครั้งที่ 6 สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย วันที่ 31 ธันวาคม 2536 - 3 มกราคม 2537 ดำเนินงานโดยคณะกรรมการนักศึกษาคณะโบราณคดี
เอกสารประกอบการอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางโบราณคดี ครั้งที่ 10 พิมาย พนมรุ้ง วันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2540 ดำเนินงานโดยชมรมอนุรักษ์ฯ