2531

:

ประวัติคณะ

งานอภิปราย ศิลาจารึกหลักที่ 1 จริงหรือปลอม ? วันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 โดยมี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในงานอภิปราย

ศิลาจารึกหลักที่ 1 ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ศิลาจารึกหลักที่ 1 ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร