2531

:

ประวัติคณะ

คณะโบราณคดี เข้าร่วม การประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งที่ 1 เรื่อง ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15

ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2531

เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งที่ 1 วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2531