2531

:

ประวัติคณะ

พจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย : ศัพท์เฉพาะประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี โดย คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ จัดพิมพ์โดย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

พจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย : ศัพท์เฉพาะประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี โดย คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ จัดพิมพ์ พ.ศ. 2531