ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ซึ่งถูกลักลอบนำไปจากปราสาทหินพนมรุ้ง . บุรีรัมย์ กลับคืนสู่ไทยอีกครั้ง หลังการหายไปเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน จากการที่ ศ. ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล และ ศ. ไฮแรม วูดวาร์ด ไปพบชิ้นส่วนอยู่ที่สถาบันศิลปะชิคาโก (The Art Institute of Chicago) ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้แจ้งให้กรมศิลปากรทราบ โดยมีสุจิตต์ วงษ์เทศ สื่อต่างๆ รวมถึงนักศึกษาคณะโบราณคดี ช่วยตีแผ่ให้ประชาชนรับรู้ในวงกว้าง แล้วร่วมกันเรียกร้องจนทวงคืนทับหลังเป็นผลสำเร็จ 

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์จากชิคาโก สหรัฐอเมริกามาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2531
ที่มา : http://www.bangkokpost.com/print/439664/
ช่างกำลังติดตั้งทับหลังที่ปราสาทพนมรุ้ง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2531
ที่มา : นิคม มูสิกะคามะ และคณะ. การตรวจพิสูจน์ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ปราสาทพนมรุ้ง. กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2542.