2532

:

ประวัติคณะ

หนังสือ เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย โดย รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม ภาควิชามานุษยวิทยา พิมพ์ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2532 ถือได้ว่าเป็นหนังสือรายงานการวิจัยเกี่ยวกับรัฐสุโขทัยที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง มีประวัติศาสตร์สังคม เศรษฐกิจ-การเมืองครบถ้วน

หนังสือ เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย โดย รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2532