2533

:

ประวัติคณะ

โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มม่น้ำตอนล่าง จังหวัดกาญจนบุรี โดย อาจารย์รัศมี ชูทรงเดช ภาควิชาโบราณคดี ทำการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีถ้ำแล่งกำนัน และแหล่งโบราณคดีไร่อานนท์ บริเวณ อ. เมือง จ. กาญจนบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2533-2534

รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม ในบริเวณลุ่มแม่น้ำแควน้อยตอนล่าง โดย รัศมี ชูทรงเดช
ฟันสัตว์ และขนเม่น ที่พบจากแหล่งโบราณคดี ในรายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม ในบริเวณลุ่มแม่น้ำแควน้อยตอนล่าง โดย รัศมี ชูทรงเดช