2533

:

ประวัติคณะ

หนังสือ ทับหลัง การศึกษาเปรียบเทียบทับหลังที่พบในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา โดย อาจารย์สมิทธิ ศิริภัทร ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ร่วมกับ รศ. มยุรี วีระประเสริฐ ภาควิชาโบราณคดี 

หนังสือ ทับหลัง การศึกษาเปรียบเทียบทับหลังที่พบในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ผลงานร่วมกันของ อาจารย์สมิทธิ ศิริภัทร และ รศ. มยุรี วีระประเสริฐ