2533

:

ประวัติคณะ

หนังสือ แอ่งอารยธรรมอีสาน : แฉหลักฐานโบราณคดีพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ไทย ของ รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม ภาควิชามานุษยวิทยา

หนังสือ แอ่งอารยธรรมอีสาน : แฉหลักฐานโบราณคดีพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ไทย ของ รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2533