2534

:

ประวัติคณะ

จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง อ. บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน เนื่องในวโรกาสมหามงคงสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2535 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นับเป็นตัวอย่างการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จอย่างดี เริ่มดำเนินการก่อสร้างและแล้วเสร็จในปี 2535 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536
ที่มา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536
ที่มา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.