2534

:

ประวัติคณะ

คณะอาจารย์จากภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับทางกรมศิลปากร ทำการวิจัย “โครงการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์” พบหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมาก ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงสมัยอยุธยา กำหนดอายุสัมบูรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ราวพุทธศตวรรษที่ 3-23

หลุมขุดค้นโครงการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์ ในปี 2534
ผลงานวิจัยจาก “โครงการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์” ที่ตีพิมพ์ออกมาในปี 2544