2534

:

ประวัติคณะ

โครงการวิจัยเรื่องภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ศ. ปรีชา กาญจนาคม ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2534-2538

ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาหมอนน้อย อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี