2534

:

ประวัติคณะ

โครงการวิจัยวัฒนธรรมโหบินเนียนในประเทศไทย (ภาคใต้) (The Hoabinhian Research Project in Thailand) และการศึกษาชาติพันธุ์วิทยาทางโบราณคดี ชนกลุ่มน้อยเผ่าซาไก จังหวัดตรัง โดย ศ. ดร. สุรินทร์ ภู่ขจร จากภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2534-2538

การขุดค้นที่ถ้ำหมอเขียว จ. กระบี่ ในโครงการวิจัยวัฒนธรรมโหบินเนียนทางภาคใต้ โดย ศ. ดร. สุรินทร์ ภู่ขจร
และเอกสารรายงานเบื้องต้นการขุดค้น ในโครงการวิจัยวัฒนธรรมโหบินเนียนทางภาคใต้ โดย ศ. ดร. สุรินทร์ ภู่ขจร ระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2538