2534

:

ประวัติคณะ

หนังสือ เจดีย์สมัยสุโขทัยที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว โดย รศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

หนังสือ เจดีย์สมัยสุโขทัยที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว โดย รศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2534