2534

:

ประวัติคณะ

สยามประเทศ : ภูมิหลังของประเทศไทยตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาราชอาณาจักรสยาม โดย รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม ภาควิชามานุษยวิทยา

หนังสือ สยามประเทศ : ภูมิหลังของประเทศไทยตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาราชอาณาจักรสยาม โดย รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2535