2534

:

ประวัติคณะ

หนังสือ เพศและวัฒนธรรม ผลงานด้านมานุษยวิทยาที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งของ ศ. ปรานี วงษ์เทศ เป็นการรวบรวมบทความทางมานุษยวิทยาเพื่ออธิบายและทำความเข้าใจเรื่องของความแตกต่างทางเพศและวัฒนธรรมจากแง่มุมของผู้หญิง ที่มีรากเหง้าจากวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นพื้นฐานถึงร่องรอยความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

เพศและวัฒนธรรม โดย ศ. ปรานี วงษ์เทศ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2544 ครั้งแรกพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2534