อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

วัดไชยวัฒนาราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา