2535

:

ประวัติคณะ

คณะโบราณคดี เข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณีไทย-จ้วง ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันวิจัยชนชาติส่วนน้อยกวางสี

วัฒนธรรมชาวจ้วง ในมณฑลกวางสี ประเทศจีน จากงานวิจัยของ อาจารย์ชนัญ วงษ์วิภาค ในโครงการวิจัยเรื่อง “เปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณีไทย-จ้วง” เมื่อปี 2539
ที่มา : ชนัญ วงษ์วิภาค. งานวิจัยเรื่อง “ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยและชาวจ้วง.” ใน โครงการวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณีไทย-จ้วง, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.
วัฒนธรรมชาวจ้วง ในมณฑลกวางสี ประเทศจีน จากงานวิจัยของ อาจารย์ชนัญ วงษ์วิภาค ในโครงการวิจัยเรื่อง “เปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณีไทย-จ้วง” เมื่อปี 2539
ที่มา : ชนัญ วงษ์วิภาค. งานวิจัยเรื่อง “ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยและชาวจ้วง.” ใน โครงการวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณีไทย-จ้วง, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.
วัฒนธรรมชาวจ้วง ในมณฑลกวางสี ประเทศจีน จากงานวิจัยของ อาจารย์ชนัญ วงษ์วิภาค ในโครงการวิจัยเรื่อง “เปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณีไทย-จ้วง” เมื่อปี 2539
ที่มา : ชนัญ วงษ์วิภาค. งานวิจัยเรื่อง “ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยและชาวจ้วง.” ใน โครงการวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณีไทย-จ้วง, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.
วัฒนธรรมชาวจ้วง ในมณฑลกวางสี ประเทศจีน จากงานวิจัยของ อาจารย์ชนัญ วงษ์วิภาค ในโครงการวิจัยเรื่อง “เปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณีไทย-จ้วง” เมื่อปี 2539
ที่มา : ชนัญ วงษ์วิภาค. งานวิจัยเรื่อง “ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยและชาวจ้วง.” ใน โครงการวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณีไทย-จ้วง, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.
วัฒนธรรมชาวจ้วง ในมณฑลกวางสี ประเทศจีน จากงานวิจัยของ อาจารย์ชนัญ วงษ์วิภาค ในโครงการวิจัยเรื่อง “เปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณีไทย-จ้วง” เมื่อปี 2539
ที่มา : ชนัญ วงษ์วิภาค. งานวิจัยเรื่อง “ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยและชาวจ้วง.” ใน โครงการวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณีไทย-จ้วง, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.