2535

:

ประวัติคณะ

บทความเรื่อง “เกลืออีสาน” โดย รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม ตีพิมพ์ใน วารสารเมืองโบราณ ปีที่18 ฉบับที่1 (มกราคม-มีนาคม) 2535

โนนน้อย แหล่งต้มเกลือโบราณ ชายขอบบ่อกะถินที่เป็นแอ่งเกลือ แลเห็นแอ่งเกลือขาวโพลนอยู่ข้างหน้า
ที่มา : ศรีศักร วัลลิโภดม. “เกลืออีสาน”. เมืองโบราณ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2535)